منابع مديريت خطر حوادث و باليا

آمادگي بيمارستان در حوادث و بلايا برنامه كشوري

برنامه ملي پاسخ نظام سلامت در بلايا و فوريت ها

ارزيابي خطر بلايا در بيمارستان

مجموعه ابزار ارزيابي مخارات و شاخص توانمندي حوزه سلامت

ابزارهاي بررسي حوزه سلامت در حوادث و بلايا

نقشه راه پدافند غير عامل

دستورالعمل كشوري ترياژ بيمارستاني در حوادث و بلايا با مصدومين انبوه

راهنماي جامع اعتبار بخشي استانداردهاي ملي در حوزه مديريت خطر حوادث و بلايا 1401

راهنماي جامع اعتبار بخشي

دفتر مديريت خطر حوادث و بلايا بيمارستان فوق تخصصي چشم آفتاب

شرح وظايف

دستاوردها

فرآيندهاي مديريت حوادث و بلايا

رابطين آتش نشاني

چارت فرماندهي مديريت بحران

سامانه هشدار سريع

ساير موارد

محتواي آموزشي

آموزش هاي همگاني

فهرست